ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : 29 กันยายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ด้วยการการทำอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยยางยืด และกิจกรรมพฤกษาหาคู่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

29 กันยายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ด้วยการการทำอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยยางยืด และกิจกรรมพฤกษาหาคู่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      53 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพฤหัสบดี  ที่ 29  เดือนกันยายน  2565  เวลา 09.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู   บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  และบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ กาย จิต สมอง ของผู้สูงอายุ  การทำอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยยางยืด และกิจกรรมผกา  หาคู่  ด้วยเพลงอุทยานดอกไม้  ให้กับผูัสูงอายุ  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน  หมู่ที่ 1                                 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง