ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน

นางสาวภัศรชนก   อินธิยา

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน

.
.