ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนนางสมหญิง   แย้มยิ้ม

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

.
.