เรื่อง : มาตรฐานห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : มาตรฐานห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จำนวนหน้า : 92 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 75 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :มาตรฐานห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.

        ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ประชาชน สามารถใช้บริการเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อตลอดชีวิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ให้ความสำคัญโดยการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดประชาชนตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การพักผ่อนหย่อนใจและการจรรโลงใจได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในชุมชน และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อประชาชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

      ห้องสมุดประชาชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551เป็นต้นมา ทำให้ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดประชาชนได้ถูกยกเลิกไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนมีแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำเอกสาร “มาตรฐานห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกประเภทต่อไปคำค้นหา (Tag)
ความรู้ทั่วไป