เรื่อง : กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : ผู้เขียน: รวิสสาข์ สุชาโต / ณัฐพล พจนาประเสริฐ / อัจฉรา ปทุมนากุล
จำนวนหน้า : 150 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 628 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

ผู้เขียน: รวิสสาข์ สุชาโต / ณัฐพล พจนาประเสริฐ / อัจฉรา ปทุมนากุล

บรรณาธิการ: สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร จิตรไพศาลศรี

          เอกสารเล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาเนื้อหาจากรายงานการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย” โดย ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต และคณะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีเป้าหมายเพื่อ ศึกษาถอดบทเรียนต่างประเทศในการอนุญาตให้เพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

โดยเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท 

บทแรก เสนอประเด็นการศึกษาวิจัยและกรอบแนวคิดสู่เส้นทางการศึกษา         

บทที่ 2 ส่วนแรกอธิบายถึงนโยบายกัญชาในประเทศต้นแบบ
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย ในส่วนหลังเป็นการสรุปการดำเนินนโยบายกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชา
ทางการแพทย์ของไทยในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินนโยบาย 

บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในร่มและแบบโรงเรือน
บทที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของยาตำรับแพทย์แผนปัจจุบันและยาตำรับแพทย์แผนไทย รวมทั้งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
(ในรูปของตัวเงิน) และ บทสุดท้าย เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะการส่งเสริมเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

ที่มา: สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย สถาบันคลังสมองของชาติ