เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (English in Daily Life) (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (English in Daily Life) (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หมวดหมู่ : แบบเรียน กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ผู้แต่ง : สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 229 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 643 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :คำแนะนำในการใช้หนังสือเรียนหนังสือสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)
เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบในการศึกษาหนังสือสาระความรู้พื้นฐาน                                 รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้


1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
ขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียดและทำกิจกรรมตามที่กำหนดแล้ว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมท้ายเล่ม ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทำ
ความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่อง ต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาใน
เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหา แต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถ
นำไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. แบบเรียนเล่มนี้มี 5 บท คือ
บทที่ 1 การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน
(Language in Daily Life)
บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)
บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร (What do you think?)
บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)
บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)
บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่างๆ