เรื่อง : หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง 2560) ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง 2560)
หมวดหมู่ : แบบเรียน กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ผู้แต่ง : สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 189 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 643 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบเรียนที่จัดทาขึ้นสาหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในสาระสาคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทากิจกรรมตามที่กาหนด แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กาหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทาความเข้าใจ ในเนื้อหาใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของเนื้อหา ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของเนื้อหาแต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถนาไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. แบบเรียนนี้มี 6 บท คือ
บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
บทที่ 3 การจัดการความรู้
บทที่ 4 การคิดเป็น
บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ