เรื่อง : หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
หมวดหมู่ : แบบเรียน กศน. (ระดับประถมศึกษา)
ผู้แต่ง : สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 133 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 638 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :        หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา เป็นหนังสือเรียนที่จัดทาขึ้นสาหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสาคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทากิจกรรมตามที่กาหนด แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กาหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทาความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหาแต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถนาไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเรียนเล่มนี้มี 6 บท คือ
บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนเรียนรู้
บทที่ 3 การจัดการความรู้
บทที่ 4 การคิดเป็น
บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ