ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ (Tk Park) 

                         

          โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” 200 แห่ง ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   

            สถาบันอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี 7 หน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภายใต้ชื่อ                       “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” ซึ่งประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆได้แก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ห้องสมุดประชาชน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และศูนย์การเรียนรู้ภายใต้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในการสนับสนุนของ สสส. โดยสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทั้งที่เป็นรูปเล่มที่พัฒนาขึ้นและเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานในรูปของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น On-Line และ Off-Line เพื่อนำไปเผยแพร่และให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัยในศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับห้องสมุดมีชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่                     

มีศูนย์เรียนรู้สังกัดหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ชื่อ “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” จำนวน 200 แห่ง

1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน           จำนวน 68 แห่ง

2.ห้องสมุดประชาชน          จำนวน 54  แห่ง

3.ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน  33  แห่ง

4.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน     จำนวน  30  แห่ง

5.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเครือข่ายของ TK park                        จำนวน  15  แห่ง

 

TK park ลงนามข้อตกลง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน  

 ร่วมกับ 7 ภาคี หนุนเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนไทย

              สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จับมือกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว พร้อมมอบนโยบาย “นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนไทย” ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นควบคู่ไปกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน”   ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องราชาบอลรูม 1 - 2   โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ ระหว่างวันที่  19-22 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้แทนศูนย์เรียนรูใกล้บ้านทั้ง 200 แห่งเข้าร่วมอบรม

แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

              โครงการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในระดับตำบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยและเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การศึกษานอกระบบกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำได้จริง ประดินันท์ สดีวงศ์    รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวว่า กศน.จะสนับสนุนโครงการและขยายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีช่องทางให้ประชาชนเข้าสู่การศึกษากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ไม่รู้หนังสือ การศึกษาทางไกล การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพระยะสั้น และอาชีพที่สอดคล้องกับกับบริบทปัจจุบัน เช่น การขายสินค้าออนไลน์

             "กิจกรรมที่สำคัญในอนาคต คือ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนของ กศน. มีระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดทั่วประเทศมี ๙00 กว่าแห่ง ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนใกล้บ้านที่ดี จัดอบรมบรรณารักษ์ทำคลิปและสื่อออนไลน์เจาะกลุ่มเป้าหมาย นร. นศ. แนะนำหนังสือดี น่าสนใจ แล้วยังมีโครงการนั่งที่ไหน   อ่านที่นั่น ส่งเสริมการอ่านตามร้านก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ  สถานีตำรวจ ในระดับตำบล มีบริการยืม-คืน แล้วยังมีบ้านหนังสือชุมชน จิตอาสาทำงานร่วมกับ กศน. เป้าหมายเดียวกับโครงการนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน" รองเลขาฯ กศน.กล่าว และฝากในท้าย พลังเครือข่ายมีความสำคัญในการทำงานศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านให้ยั่งยืน แต่ละภาคีต้องพัฒนาต้นแบบเพิ่ม และสร้างแรงบันดาลใจให้ศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ต่อไป