ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน

 

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. และหยุดให้บริการในวันนักขัตฤกษ์

ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชน

1. ไม่นำหนังสือหรือสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสมุด
2แต่งกายให้สุภาพก่อนเข้าห้องสมุด ไม่สวมรองเท้าแตะ
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด
4. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวเข้ามาในห้องสมุด
5. เมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจควรจดบันทึกใส่กระดาษหรือนำไปถ่ายเอกสาร
6. ไม่ฉีก ขโมย หนังสือหรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำลาย
7. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามบรรณารักษ์ทันที
8. ปิดหนังสือทุกครั้งเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนวางไว้บนชั้นโต๊ะ
9. ก่อนลุกออกจากที่ให้ยกเก้าอี้ชิดโต๊ะทุกครั้ง
10. ให้บรรณารักษ์ตรวจสอบเอกสาร หนังสือ ทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด

การยืมหนังสือ – สื่ออื่นๆ

1แสดงบัตรทุกครั้งในการยืม
2. ผู้ที่ใช้บัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร
3. การยืมหนังสือ  ผู้ยืมแสดงบัตรพร้อมหนังสือที่จะยืมแก่บรรณารักษ์ 
     บรรณารักษ์ทำการยืมด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ E – Library
4วารสาร – หนังสืออ้างอิง  ห้ามยืมและห้ามนำออกนอกบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด
5สามารถยืมได้ครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม โดยมีกำหนดส่งภายใน 7 วัน

6. การยืมวีดีโอ เทป ซีดี ครั้งละไม่เกิน 2 เรื่อง / 7 วัน

การส่งหนังสือ

1ให้ส่งหนังสือตามที่ระบุไว้ในบัตรกำหนดส่ง
2นำหนังสือยื่นต่อบรรณารักษ์เพื่อทำการคืนหนังสือ


การทำบัตรสมาชิก

1บัตรสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นบัตรสีชมพู มีอายุการใช้งาน 1 ปี          
2บัตรสมาชิกหายให้แจ้งกับบรรณารักษ์
4. กรณีบัตรหาย / ทำบัตรสมาชิกห้องสมุดใหม่
    – รูปถ่าย1 นิ้วจำนวน 1 รูป

ระบบทศนิยมดิวอี้

ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C
เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกันชื่อ เมลวิล ดิวอี้

หมวดหมู่ย่อย

  การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่าง ๆ
 

หมวดใหญ่

  การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 1 แบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ ๆ 10 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้
  • 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
  • 100 ปรัชญา
  • 200 ศาสนา
  • 300 สังคมศาสตร์
  • 400 ภาษาศาสตร์
  • 500 วิทยาศาสตร์
  • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี
  • 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง
  • 800 วรรณคดี
  • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

หมวดย่อย

 

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย ดังนี้

  หมวด 000
    • 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป
• 010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก
• 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
• 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
• 040 ยังไม่กำหนดใช้
• 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
• 060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา
• 070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ การพิมพ์
• 080 ชุมนุมนิพนธ์
• 090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
 
  หมวด 100
    • 100 ปรัชญา
• 110 อภิปรัชญา
• 120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์
• 130 จิตวิทยานามธรรม
• 140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
• 150 จิตวิทยา
• 160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
• 170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
• 180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
• 190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
 
  หมวด 200
    • 200 ศาสนา
• 210 ศาสนาธรรมชาติ
• 220 ไบเบิล
• 230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
• 240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
• 250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
• 260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
• 270 ประวัติคริสต์ศาสนา
• 280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา
• 290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
 
  หมวด 300
    • 300 สังคมศาสตร์
• 310 สถิติศาสตร์
• 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
• 330 เศรษฐศาสตร์
• 340 กฎหมาย
• 350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร
• 360 การบริการสังคม และสมาคม
• 370 การศึกษา
• 380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
• 390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
 
  หมวด 400
    • 400 ภาษา
• 410 ภาษาศาสตร์
• 420 ภาษาอังกฤษ
• 430 ภาษาเยอรมัน
• 440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
• 450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
• 460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
• 470 ภาษาละติน
• 480 ภาษากรีก
• 490 ภาษาอื่นๆ
 
  หมวด 500
    • 500 วิทยาศาสตร์
• 510 คณิตศาสตร์
• 520 ดาราศาสตร์
• 530 ฟิสิกส์
• 540 เคมี
• 550 วิทยาศาสตร์โลก
• 560 บรรพชีวินวิทยา
• 570 ชีววิทยา
• 580 พฤกษศาสตร์
• 590 สัตววิทยา
 
  หมวด 600
    • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
• 610 แพทยศาสตร์
• 620 วิศวกรรมศาสตร์
• 630 เกษตรศาสตร์
• 640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
• 650 การจัดการธุรกิจ
• 660 วิศวกรรมเคมี
• 670 โรงงานอุตสาหกรรม
• 680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
• 690 การก่อสร้าง
 
  หมวด 700
    • 700 ศิลปกรรม การบันเทิง
• 710 ภูมิสถาปัตย์
• 720 สถาปัตยกรรม
• 730 ประติมากรรม
• 740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
• 750 จิตรกรรม ภาพเขียน
• 760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
• 770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย
• 780 ดนตรี
• 790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
 
  หมวด 800
    • 800 วรรณกรรม วรรณคดี
• 810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
• 820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
• 830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
• 840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
• 850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
• 860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
• 870 วรรณคดีภาษาละติน
• 880 วรรณคดีภาษากรีก
• 890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ
 
  หมวด 900
    • 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
• 910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
• 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• 930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
• 940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
• 950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
• 960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
• 970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
• 980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
• 990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก