ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน

 

ประวัติความเป็นมาของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

         เริ่มโครงการครั้งแรกในสมัยนาย นิวัติ์  เรืองสิร์กุล อดีตนายอำเภอเชียงม่วน และนายศักดา ปัญจพรผล                          ศึกษาธิการอำเภอเชียงม่วน  (ในสมัยนั้น กศน.ยังทำงานร่วมกับศึกษาธิการ) เมื่อเดือนสิงหาคม 2527  ต่อมาได้ทำการติดต่อ    ของบประมาณในการก่อสร้างจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน ทางกรมแจ้งว่าการก่อสร้างห้องสมุดนั้น ทางอำเภอต้องหาเงิน   งบประมาณมาณ  ถึงจะทำการก่อสร้างได้ ดังนั้นทาง  นายนิวัติ์  เรืองสิร์กุล พร้อมทั้งนายศักดา ปัญจพรผล  ได้รับบริจาคจาก    นายเจริญ  พิมสาร (อดีตประธานสภาจังหวัดพะเยา) และซึ่งได้รับบริจาคเป็นจำนวนเงิน  200,000 บาท รวมกับงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 399,500 บาท รวมเป็นเงิน 599,500 บาท โดยผู้รับเหมาการก่อสร้างในครั้งนั้น คือ หจก.เชียงม่วนสหกิจ  โดยนายสาย กองแก้ว ได้เริ่มทำการก่อสร้างในสมัยของ ม.ร.ว.เพิ่มศรี  สวัสดิวัฒน์ (นายอำเภอเชียงม่วน) มีพิธีวางศิลากฤษ์และทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2529  และได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 รวมใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 70 วัน โดยเริ่มเปิดให้ประชาชน เข้าใช้บริการ  โดยนายสุดจิตร์  คอวนิช (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา)  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2529