ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


กิจกรรม : วันที่ 8 เมษายน 2564 กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน

วันที่ 8 เมษายน 2564 กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน      30 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 วันพฤหัสบดี ที่  8  เมษายน  2564  ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ นางสาวภัศรชนก อินธิยา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และนายสิทธิศักดิ์ กาหลง พนักงานบริการ จัดกิจกรรม Big  Cleaning Day “ กศน.งามตา ประชาชื่นใจ ”เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของห้องสมุดประชาชน ให้สะอาด น่าใช้บริการ ตาม 12 ภารกิจ “เร่งด่วน” ที่จะต้อง “จับต้องได้” ตามค่านิยมหลัก “คนสำราญ งานสำเร็จ” ภายใน 6 เดือน ตามนโยบายของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และมีจุดคัดกรองเพื่อป้องกันตามมาตรการ            การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา