เรื่อง : คู่มือดูแลสุขภาพ สำ หรับประชาชน สร้างสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : คู่มือดูแลสุขภาพ สำ หรับประชาชน สร้างสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนหน้า : 53 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 39 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :คู่มือดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชน สร้างสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำคู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน เพื่อสร้างสุุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด - 19 เผยแพร่องค์ความรู้มุมมองทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยต่อโควิด - 19 แนวคิดในการบรรเทาอาการโควิด - 19 เบื้องต้น และการดููแลสุุขภาพตนเองตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย รวมถึงหลักการในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดูแลตนเองฉบับนี้ จะช่วยให้ทุกท่านสามารถนำองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพทั้งตนเองและคนรอบข้างได้ในยุุคโควิด - 19 นี้ สามารถประเมินข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลงานวิจัยที่่น่าเชื่อถือ เพื่่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างถููกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ควรติดตามข้อมูลใหม่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่่งอาจส่งผลต่อการเปลี่่ยนแปลงแนวทางการใช้สมุนไพรกับโควิด - 19 ในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล