เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ระดับประถมศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ระดับประถมศึกษา
หมวดหมู่ : แบบเรียน กศน. (ระดับประถมศึกษา)
ผู้แต่ง : สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 221 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 25 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คำแนะนำการใช้หนังสือเรียนหนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษา
รหัส พต11001 เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้น สำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนนอกระบบในการศึกษา หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้


1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสำ คัญ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด
ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษา
เรื่องต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจ
ของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหา แต่ละเรื่อง ผู้เรียน
สามารถนำไปตรวจสอบกับครู และเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเรียนเล่มนี้มี 11 บท
บทที่ 1 การทักทายและการตอบรับคำทักทาย (Greeting)
บทที่ 2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น
บทที่ 3 การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา (Leave Taking)
บทที่ 4 การเขียน การอ่านพยัญชนะ สระ และการประสมคำ
บทที่ 5 จำนวนนับและลำดับที่
บทที่ 6 คำนาม และคำศัพท์หมวดต่าง ๆ
บทที่ 7 สัญลักษณ์
บทที่ 8 การขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ
บทที่ 9 ประโยคความเดียว
บทที่ 10 ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ คำสรรพนาม คำบุพบท และ
คำคุณศัพท์
บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้าน