เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย (พท 11001) ระดับประถมศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย (พท 11001) ระดับประถมศึกษา
หมวดหมู่ : แบบเรียน กศน. (ระดับประถมศึกษา)
ผู้แต่ง : สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 94 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 27 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :คำแนะนำในการใช้หนังสือเรียน
หนังสือแบบเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  เป็นแบบเรียนที่จัดทำขึ้น สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย ผู้เรียนควรปฏิบัติ ดังนี้


1. ศึกษาโครงสร้างให้เข้าใจหัวข้อสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้คาดหวังและขอบข่ายเนื้อหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด และ
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กำหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหา
นั้นใหม่ ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหาแต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถนำไป
ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในวิชาและระดับเดียวกันได้
4. แบบเรียนเล่มนี้มี 7 บท คือ
บทที่ 1 การฟังและการดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอ่าน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ