เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรู้ พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค11001) ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเรียนสาระความรู้ พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค11001) ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
หมวดหมู่ : แบบเรียน กศน. (ระดับประถมศึกษา)
ผู้แต่ง : สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 279 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 34 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค 11001) ระดับประถมศึกษาเป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้น สำหรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน               รายวิชา คณิตศาสตร์ ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
ขอบข่ายเนื้อหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด
แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กำหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและ
ทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้นๆอีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ล่ะเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ผู้เรียน
สามารถนำไปตรวจสอบกับครูและเพื่อนๆที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. แบบเรียนเล่มนี้มี 7 บท คือ
บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
บทที่2 เศษส่วน
บทที่3 ทศนิยม
บทที่ 4 ร้อยละ
บทที่ 5 การวัด
บทที่ 6 เรขาคณิต
บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น