เรื่อง : หนังสือโลกเปลี่ยนคนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือโลกเปลี่ยนคนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
หมวดหมู่ : 100 ปรัชญา จิตวิทยา
ผู้แต่ง : สุวิทย์ เมษินทรีย์
จำนวนหน้า : 18 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 36 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

                      หนังสือโลกเปลี่ยนคนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
    โรคระบาดโควิด-19 อาจเป็นสิ่งนาโชคในสถานการณ์ที่เลวร้าย (Blessing in Disguise) ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งใน “เชิงโครงสร้าง” และ“เชิงพฤติกรรม” โควิด-19 ก่อให้เกิดโลกใหม่ที่ย้อนแย้งในตัวเอง กล่าวคือ ในขณะที่แต่ละคนต้องทิ้งระยะห่างทางกายภาพแต่กลับต้องอิงอาศัยกันมากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในเชิงกายภาพอาจจะลดลงแต่ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในโลกเสมือนกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย Many 2 Many ที่เพิ่มขึ้นในโลกเสมือนจะถูกเติมเต็มด้วย Mind 2 Mind ทั้งนี้เนื่องจากในโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท การกระทำของบุคคลหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อื่นไม่มากก็น้อย จนอาจกล่าวได้ว่า “จากนี้ไป ผู้คนในโลก สุขก็จะสุขด้วยกัน ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน”
    จากนี้ไปเราต้องใช้พลังปัญญามนุษย์ให้มากขึ้น จะทาอย่างไรให้ผู้คน รู้จักเติมเมื่อขาด รู้จักหยุดเมื่อพอ และรู้จักปันเมื่อเกิน ทั้งหมดจึงอยู่ที่ “คุณภาพคน” ที่จะพัฒนาขึ้นมา เพื่อทาให้พวกเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกใหม่ใบนี้ ประเด็นท้าทายจึงอยู่ที่ว่า การสร้างคนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ในโลกหลังโควิด-19 ควรเป็นอย่างไร
พวกเรามีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่า “ครูคือผู้สร้างคน คนสร้างชาติ” ประสบการณ์จากการเผชิญวิกฤตโควิด-19 ทาให้พวกเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อดังกล่าวเป็น “ครูคือผู้สร้างคน คนสร้างโลก” คาถามคือ ความเป็นครูในโลกหลังโควิด-19 ต้องเป็นอย่างไร มิเพียงเท่านั้น คาถามที่ตามมาก็คือ มนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด-19 หน้าตาเป็นอย่างไร อะไรคือ “โมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด” เพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายดังกล่าว


สุวิทย์ เมษินทรีย์
20 เมษำยน 2563