เรื่อง : หนังสือโลกเปลี่ยนคนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือโลกเปลี่ยนคนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
หมวดหมู่ : 100 ปรัชญา จิตวิทยา
ผู้แต่ง : สุวิทย์ เมษินทรีย์
จำนวนหน้า : 28 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 99 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

                  หนังสือโลกเปลี่ยนคนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
       “โลกหลังโควิด-19” จะเป็นโลกที่มีการพลิกโฉมครั้งใหญ่ เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมแบบ “ภาคบังคับ” ก่อให้เกิดโลกที่ผู้คนต้องอิงอาศัยกันมากขึ้น การกระทาของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อื่นไม่มากก็น้อย จนอาจกล่าวได้ว่า “จากนี้ไป ผู้คนในโลก สุขก็จะสุขด้วยกัน ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน”พวกเรากาลังดารงชีวิตอยู่ใน “โลกที่ไร้สมดุล” ความไร้สมดุลในสภาวะที่พวกเราต้องอิงอาศัยกันมากขึ้นเป็นปฐมบทของความไร้เสถียรภาพ ความไม่มั่นคงปลอดภัย และความขัดแย้งที่รุนแรง ที่สะท้อนผ่านความเสี่ยงและภัยคุกคาม จนกระทั่งก่อเกิดเป็นวิกฤตโลกในที่สุด
     มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า “You can’t stop the waves but you can learn to surf.” เราหยุดคลื่นไม่ได้ แต่เราสามารถเรียนรู้การโต้คลื่นได้ ดังนั้น หากต้องการให้ความเป็นปกติสุขกลับคืนมาในโลกหลังโควิด-19 พวกเราต้องคืนความสมดุลให้กับโลกธรรมชาติ ปรับสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พร้อม ๆ กับลดทอนการบริโภค การผลิต การแข่งขัน การใช้ทรัพยากร จากนี้ไปเวลาจะทาอะไรต้องคิดให้ลุ่มลึกและแหลมคมมากขึ้น มองออกไปในมิติที่กว้างขึ้นและยาวขึ้น ที่สาคัญ คิดเพื่อส่วนรวมและคิดเผื่อคนรุ่นหลังด้วยไม่ว่าหลังโควิด-19 เราจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใน “โลกใบเดิม” หรือ “โลกใบใหม่” การเตรียมความพร้อม มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ใช้ปัญญา มีเหตุผล รู้จักความพอดี ความพอประมาณ ความลงตัว คุณลักษณะเหล่านี้เมื่อประกอบกันเพียงพอที่จะนาพาพวกเรา ครอบครัวของเรา องค์กรของเรา ประเทศของเรา และโลกของเราฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้ามวิกฤต และดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอย่างแน่นอนที่สาคัญ คุณลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น หาใช่สิ่งแปลกใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตในโลกปัจจุบัน แต่ ปัญญา ภูมิคุ้มกัน ความพอดี ความพอประมาณ และความลงตัว เป็นหัวใจสาคัญที่อยู่ใน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ของเราทรงคิดค้นขึ้นมากว่าสามทศวรรษแล้ว
        ดังนั้น ขอเพียงแต่พวกเราตั้งสติ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ปัญญาทาความเข้าใจให้ลึกซึ้ง และน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะก่อเกิดชีวิตที่เป็นปกติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางกระแสวิกฤตอันเชี่ยวกรากในโลกที่พวกเราต้องเผชิญอยู่เฉกเช่นในปัจจุบัน
สุวิทย์ เมษินทรีย์
24 เมษายน 2563